ASDEP KAPSAMINDA PERSONEL ALIM İLANI

 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevlendirilmek üzere 4 adet personel alımı yapılacaktır. Ön Başvurlar başlamış olup, başvruların  İl Müdürlüğümüze  şahsen yapılması gerekmektedir. 

İşin Konusu
     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesive ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığıAile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel alımı yapılacaktır.
 

İşin Tanımı ve Niteliği
   İnsanların destek taleplerinin karşılanmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını ve izlenmesini teminen Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi çalıştırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda söz konusu elemanlar, görevli oldukları bölgeye dair Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparakasli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde çalışacaktır.
 


  Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri

  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türündenen az 60 (altmış) puan alan,
  10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisindenyapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)

   Başvuru Tarihi:28/03/2016-22/04/2016 tarihleri arasında Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Şahsen Yapılacaktır.
   Başvuru İçin Gerekli Evraklar:Mezuniyet Diploması,Nüfus Cüzdan Fotokopisi,Kpss Sınav Sonuç Çıktısı,1 Adet Vesikalık resim 

   İletişim: 0384 215 20 59